nie. Sie 9th, 2020

Specjalności Pożarnicze


SPECJALNOŚCI POŻARNICZE

ZASADY ZDOBYWANIA SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH PRZEZ CZŁONKÓW MDP

 

#1. Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I – mogą zdobywać również dzieci – sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

grupa I – „Kandydaci” – kolor żółty

FLOREK

• Zapoznał się z postacią św. Floriana – patrona strażaków

• Poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej

• Zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom

• Przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka

• Uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków

WOJTEK

• Zainteresował się pracą strażaka

• Złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP

• Zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę

• Namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę przedstawiającą pracę strażaka

• Przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki „Jak Wojtek został strażakiem?”

STRAŻAK SAM

• Oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich przygotowujących

• Potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52

• Wie, jak wygląda prądownica i do czego służy

• Potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem

• Pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego

ŻAREK

• Zna ogólne warunki powstawania pożaru

• Nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży

• Wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić

• Wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej

grupa II – „Iskierki” – kolor zielony

ŁĄCZNIK ZWIADOWCA

* Wiedza:

• Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP i PSP.

• Wie co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JR-G, CPR, KSRG, WSKR.

• Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.

• Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).

* Umiejętności:

• Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym zagrożeniu.

• Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.

• Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są skierowane.

• Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.

ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

* Wiedza:

• Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.

• Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych i w gospodarstwach rolnych.

• Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych.

• Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.

* Umiejętności:

• Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej miejscowości lub miejsca pobytu.

• Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.

• Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i szkole.

• Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.

POMOCNIK STRAŻAKA

* Wiedza:

• Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP.

• Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.

• Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.

• Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.

• Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.

* Umiejętności:

• Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.

• Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.

• Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.

• Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.

• Umie wykonać podstawowe elementy musztry.

SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

* Wiedza:

• Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.

• Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.

• Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.

* Umiejętności:

• Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.

• Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości lub miejscu pobytu.

• Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.

• Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

grupa III – „Płomyki” – kolor niebieski

RATOWNIK

* Wiedza:

• Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala, potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.

• Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.

• Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.

• Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.

• Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.

* Umiejętności:

• Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.

• Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny, krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia lekarza.

• Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.

• Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.

• Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy noszy i na noszach).

ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

* Wiedza:

• Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.

• Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.

• Zna kilka popularnych gier sportowych – zabaw zespołowych i indywidualnych, które można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.

• Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.

* Umiejętności:

• Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów, próby orientacji)

• Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów terenowych i busoli.

• Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań gaśniczych w terenie.

• Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej, pieszej lub biwaku).

• Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny i regulaminem MDP.

PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

* Wiedza:

• Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie funkcjonariuszy PSP.

• Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.

• Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.

• Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.

• Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.

* Umiejętności:

• Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.

• Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.

• Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego, w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.

• Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.

• Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia pożarów.

ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

* Wiedza:

• Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.

• Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym, na terenach leśnych i w szkole.

• Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez dzieci i skutki tych pożarów.

* Umiejętności:

• Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.

• Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną, plakat, hasło, wywieszkę,

ostrzeżenie itp.

• Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych przez Związek OSP RP i PSP.

• Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.

• Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP w szkole lub w MDP.

• Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej przeprowadzeniu.

• Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.

grupa IV – „Ogniki” – kolor czerwony

STRAŻAK TECHNIK

* Wiedza:

• Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.

• Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.

• Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, CO2, proszków gaśniczych).

• Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.

• Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.

• Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz – injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.

* Umiejętności:

• Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.

• Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu na ognisko pożaru.

• Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.

• Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie hydrantów.

• Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp, motopomp, pomp pływających i szlamowych.

• Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp, sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.

STRAŻAK MECHANIK

* Wiedza:

• Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.

• Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.

• Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.

• Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.

• Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.

* Umiejętności:

• Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat „Rozwój techniki w pożarnictwie”.

• Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.

• Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.

• Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.

• Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej MSWiA.

• Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu samochodowego i nasobnego.

• Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.

STRAŻAK ANIMATOR

* Wiedza:

• Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z udziałem dużej ilości uczestników.

• Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony przeciwpożarowej.

• Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.

• Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla sekcji i drużyny.

• Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.

• Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny i regulamin działalności drużyny.

• Zna historię swojej miejscowości i OSP.

* Umiejętności:

• Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów ze „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego” lub w inny sposób przeprowadził akcję popularyzującą

czytelnictwo tych pism.

• Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.

• Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz o tematyce pożarniczej.

• Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.

• Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP.

• Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej.

STRAŻAK OPIEKUN

* Wiedza:

• Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce strażackiej.

• Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci o tematyce pożarniczej.

• Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami podczas wycieczki, biwaku itp.

* Umiejętności:

• Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w „Dniach Ochrony Przeciwpożarowej” lub z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.

• Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier i zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.

• Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

• Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w swojej miejscowości.

• Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z Internetu itp.

• W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi zabawę – pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.

• Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).

• Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.

• Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.

#2. Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie.
#3. Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym.
#4. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
#5. W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism.
#6. Po zaliczeniu – spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności (wzór w załączeniu).
#7. O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu – zimowiska.
#8. Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
#9. Oznakę – plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad:

• w przypadku zdobycia jednej specjalności – umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa

• w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa

• w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie – w poziomie), najbliżej wszycia rękawa nosi

się oznaki specjalności grupy młodszej

#10. Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk).
#11. Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu zachowują ważność.